Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN CATCHTIGER

 

Download de algemene voorwaarden in PDF

 

Dit zijn de algemene voorwaarden van:

Naam:                                Catchtiger B.V.

Adres:                                Willemstraat 15, 4811 AJ Breda

E-mailadres:                      support@catchtiger.com

KvK-nummer:                    66849756

Btw-identificatienummer:  823156126B01

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 -       Definities

Artikel   2 -       Toepasselijkheid

Artikel   3 -       Tot stand komen van de overeenkomst

Artikel   4 -       Bemiddeling en kosten

Artikel   5 -       Registratie domeinnaam

Artikel   6 -       Herroepingsrecht

Artikel   7 -       Gebruik van de [veiling]website

Artikel   8 -       Conformiteit en Garantie

Artikel   9 -       Betalingsvoorwaarden

Artikel 10 -       Aansprakelijkheid

Artikel 11 -       Vooruitbetaling zekerheidstelling

Artikel 12 -       Duur en beëindiging overeenkomst

Artikel 13 -       Garanties

Artikel 14 -       Overmacht

Artikel 15 -       Onderhoud website

Artikel 16 -       Wijziging algemene voorwaarden

Artikel 17 -       Bescherming en verwerving van persoonsgegevens

Artikel 18 -       Toepasselijk recht en geschillen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Afnemer: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en/of de natuurlijke of rechtspersoon die wel handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 6. Gebruiker [van de website]: degene die zich als gebruiker registreert op de website.
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Ondernemer: Catchtiger;
 9. Overeenkomst op afstand: de [bemiddelings]overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor bemiddeling op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. [Veiling]website: www.catchtiger.com.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en afnemer.
 2. De door de afnemer en/of derde gehanteerde algemene voorwaarden gelden niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door ondernemer aanvaard.
 3. Mocht enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig zijn, of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal de nietige of vernietigde bepaling van deze algemene voorwaarden worden vervangen door een geldige bepaling waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 4. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 3 – Tot stand komen van de overeenkomst

 1. De gebruiker van de [veiling]website kan een bod uitbrengen op een domeinnaam.
 2. Het bod betreft een bedrag en is exclusief btw.
 3. Ieder bod dat wordt gedaan is onherroepelijk en kan niet worden verlaagd of worden ingetrokken.
 4. De gebruiker van de website is ermee bekend dat de veiling werkt met een zogenaamd ‘Autobod’ systeem. De gebruiker stelt in het Autobod het maximale bedrag in dat hij voor een domeinnaam wil bieden. Het systeem plaats vervolgens automatisch aan de hand van dit maximale bedrag, de minimumprijs en het hoogste bedrag dat tot dan toe is geboden een bod. Bij biedingen door andere gebruikers zal zo nodig het bod worden verhoogd tot maximaal het bedrag dat gebruiker als maximaal bedrag in het Autobod heeft ingevoerd. Indien het maximale bedrag hoger is dan het hoogste bedrag dat tot dan toe is geboden kan gebruiker in zijn Account zien welk bedrag er geboden is. Indien het maximale bedrag lager is dan het hoogste bedrag dat tot dan toe is geboden is kan de gebruiker in zijn account zien dat hij overboden is en met welk bedrag.
 5. Ieder hoogste bod op de [veiling]website van ondernemer leidt tot een definitieve [bemiddelings]overeenkomst tussen ondernemer en afnemer.
 6. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat afnemer de bevestiging van het hoogste bod van ondernemer via een elektronische melding heeft ontvangen.
 7. Het doen van enig bod, daaronder mede doch niet uitsluitend het hoogste bod, geeft op geen enkele manier de garantie of het recht dat ondernemer de domeinnaam waarop het bod is uitgebracht voor afnemer zal registreren. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van de domeinnaam zijn tevens afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning en/of registratie van een domeinnaam. Ondernemer vervult in de overeenkomst slechts een bemiddelende rol en geeft geen enkele garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 8. Gebruikers van de website mogen de prijs van een veiling niet manipuleren en geen externe software gebruiken om een bod te beïnvloeden.
 9. Ondernemer is bevoegd, zonder opgaaf van redenen, biedingen te verwijderen.
 10. Ondernemer is gerechtigd de biedingsperiode voor een domeinnaam te verlengen, bijvoorbeeld indien in de laatste minuten van de biedingsperiode er een nieuw hoogste bod wordt gedaan.

 

Artikel 4 – Bemiddeling en kosten

 1. Na totstandkoming van de overeenkomst als bedoeld in artikel 3 lid 5 van deze voorwaarden, zal ondernemer zich inspannen om de domeinnaam waar het bod op ziet te registreren ten behoeve van afnemer.
 2. Indien ondernemer de domeinnaam als bedoeld in het vorige lid van dit artikel registreert ten behoeve van afnemer, is afnemer het bedrag ter hoogte van het door hem gedane bod aan ondernemer verschuldigd.
 3. Indien ondernemer de domeinnaam als bedoeld in het vorige lid van dit artikel niet [als eerste registreert] en de domeinnaam door een derde wordt geregistreerd of om andere reden niet meer beschikbaar is, is afnemer geen enkel bedrag aan ondernemer verschuldigd.
 4. De domeinnaam wordt eerst geregistreerd op naam van ondernemer. Na betaling van de factuur, welke factuur het bedrag behelst van het uitgebrachte bod, wordt de domeinnaam geregistreerd op de naam van afnemer.
 5. Afnemer is na registratie door ondernemer volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Afnemer vrijwaart ondernemer tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam.

 

Artikel 5 – Registratie domeinnaam

 1. Ondernemer voert de domeinregistratie, na betaling als bedoeld in artikel 4 lid 4, uit bij Domeinwinkel [www.domeinwinkel.nl] op de tenaamstelling zoals door afnemer aangegeven tijdens de aanmeldregistratie op de website.
 2. Indien afnemer niet tijdig, dat wil zeggen niet binnen de in artikel 9 lid 1 van deze voorwaarden genoemde termijn heeft betaald, heeft ondernemer het recht de domeinregistratie op te [laten] heffen. Zodra de opheffing definitief is kan de domeinnaam door een ieder worden vastgelegd.
 3. Afnemer blijft, ook na opheffing van de domeinnaam, het bedrag ter hoogte van het bod aan ondernemer verschuldigd. Dit laat de mogelijkheid van aanvullende of vervangende schadevergoeding voor ondernemer onverlet alsmede de bij afnemer in rekening te brengen c.q. gebrachte buitengerechtelijke [incasso]kosten.
 4. Indien de domeinregistratie door ondernemer wordt opgeheven als gevolg van een tekortkoming zijdens afnemer verbeurt afnemer zonder nadere ingebrekestelling een boete van € 2.500,--.
 5. Na registratie van de domeinnaam en betaling van de factuur krijgt afnemer 1 [één] jaar gratis domeinnaamregistratie bij Domeinwinkel. Het eerste jaar van de domeinregistratie is afnemer, behoudens de in artikel 4 genoemde kosten, geen [verdere] kosten verschuldigd.
 6. Na afloop van het eerste jaar wordt de domeinregistratie stilzwijgend door Domeinwinkel verlengd en is afnemer jaarlijks aan Domeinwinkel een vergoeding verschuldigd voor de domeinregistratie. Domeinwinkel berekent, na afloop van het eerste jaar, de standaard jaarlijkse kosten per domein. Deze kosten zijn te vinden op de website van Domeinwinkel, www.domeinwinkel.nl.
 7. Afnemer gaat na registratie van de domeinnaam door ondernemer bij Domeinwinkel en betaling van de factuur aan ondernemer een separate overeenkomst aan met Domeinwinkel.
 8. Ondernemer is, met verwijzing naar artikel 12 lid 2 van deze voorwaarden, geen partij in de tussen Domeinwinkel en afnemer tot stand gekomen overeenkomst betreffende het behoud van de domeinnaamregistratie en de daaraan verbonden voorwaarden. 
 9. Gebruiker is ermee bekend dat op de aanvraag en de registratie bij Domeinwinkel en het gebruik van de Domeinnaam de algemene voorwaarden van Domeinwinkel van toepassing zijn.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. Het recht van ontbinding c.q. herroeping, dat de consument die een bod heeft uitgebracht de mogelijkheid beidt om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 [veertien] dagen af te zien van de overeenkomst, is niet van toepassing op de overeenkomst die tussen opdrachtgever en afnemer tot stand is gekomen.
 2. Afnemer die handelt in hoedanigheid van consument doet expliciet afstand van zijn herroepingsrecht als bedoeld in het vorige lid van dit artikel hetgeen afnemer die handelt in hoedanigheid van consument ook in het bestelproces middels een verklaring heeft aangegeven.

 

Artikel 7 – Gebruik van de [veiling]website

 1. Om gebruik te kunnen maken van de website, waaronder mede wordt verstaan het uitbrengen van een bod, moet de [toekomstig] gebruiker zich registreren op de website. Met het invullen van het registratieformulier sluit de gebruiker een overeenkomst met ondernemer, waar deze algemene voorwaarden onderdeel van uitmaken.
 2. Ondernemers is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die de gebruiker in zijn registratieformulier opneemt. De gebruiker is zelf verantwoordelijkheid voor de juistheid van de in geregistreerde gegevens. Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor onjuiste of onvolledige gegevens in het profiel van gebruiker.
 3.   De gebruiker van de website is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruikersaccount en inloggegevens. Iedere gebruiker dient de gegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze gegevens in geen enkel geval door te geven aan derden.
 4.   De gebruiker van de website dient meerderjarig te zijn en bevoegd om rechtshandelingen te verrichten. De gebruiker zal, voor zover zulks redelijkerwijs noodzakelijk is, zijn medewerking verlenen aan het uitvoeren van de overeenkomst. Door het aangaan van de overeenkomst staat afnemer ervoor in dat hij meerderjarig en handelingsbekwaam is.
 5.   Ondernemer doet haar uiterste best om alleen juiste informatie op de website te plaatsen, maar is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen, fouten of onjuistheden op de website.

 

Artikel 8 - Conformiteit en Garantie

 1. Ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in de aanbieding vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. De in het vorige lid genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door afnemer of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van ondernemer, afnemer of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
 3. Een door ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die afnemer op grond van de overeenkomst tegenover ondernemer kan doen gelden.

 

Artikel 9 - Betalingsvoorwaarden

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dient het door afnemer verschuldigde bedrag te worden voldaan binnen 5 [vijf] dagen nadat ondernemer via de elektronische weg de factuur aan afnemer heeft gezonden.
 2. Beslissend voor de aanvang van de 5 dagen termijn is de factuurdatum zoals vermeld op de factuur.
 3. Alle facturen zullen door afnemer worden betaald in euro’s door storting of overmaking conform de op de factuur vermelde betalingscondities dan wel de anderszins schriftelijk overeengekomen betalingscondities.
 4. Na het verstrijken van 5 dagen na factuurdatum is afnemer die niet handelt in hoedanigheid van consument en niet tijdig betaalt van rechtswege in verzuim, zonder dat hier ingebrekestelling voor vereist is.
 5. Afnemer die handelt in hoedanigheid van consument is in verzuim na conform het bepaalde in de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten te zijn aangemaand.
 6. Afnemer is niet gerechtigd tot korting of verrekening.
 7. Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 8. Is afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van afnemer.
 9. Indien afnemer in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige voldoening van een geldsom, dan is ondernemer gerechtigd om in geval van facturen welke 5 dagen na factuurdatum onbetaald gebleven zijn, buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen conform het forfaitaire vergoedingsschema als bedoeld in de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten en het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten met een minimum van € 40,--.
 10. De vordering tot betaling is direct opeisbaar in geval afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op de vermogensbestanddelen van afnemer wordt gelegd, afnemer overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

 

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

 1. Indien ondernemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is de aansprakelijkheid van de ondernemer beperkt tot het bedrag van de factuur voor het product dat c.q. de dienst die tot aansprakelijkheid heeft geleid.
 2. Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is ondernemer nimmer aansprakelijk.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de ondernemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan de ondernemer toegerekend kan worden;
  • de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;
 4. Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ondernemer of zijn ondergeschikten.
 6. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ondernemer is uitgegaan van door de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor ondernemer kenbaar behoorde te zijn.

 

Artikel 11 – Vooruitbetaling zekerheidstelling

 1. Ondernemer is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen, alvorens tot verrichten van haar prestatie over te gaan respectievelijk met die verrichting door te gaan. Indien opdrachtgever met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidsstelling in gebreke blijft, vervalt de op ondernemer rustende prestatie- c.q. inspanningsplicht. Onverminderd het recht van ondernemer op vergoeding van alle schade, kosten en interesten door afnemer.

 

Artikel 12  – Duur en beëindiging overeenkomst

 1. De termijn van de [bemiddelings]overeenkomst vangt aan op het moment dat afnemer een bevestiging heeft ontvangen van ondernemer dat hij, bij sluiting van de veiling, het hoogste bod heeft uitgebracht op de domeinnaam.
 2. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, waarbij de einddatum van de overeenkomst de betaling van de factuur aan ondernemer betreft.

 

Artikel 13 - Garanties

 1. Ondernemer garandeert dat de door haar geleverde zaken van deugdelijk materiaal en met goed vakmanschap vervaardigd zijn. Mochten zich toch gebreken voordoen in de door ondernemer geleverde zaken, dan zal ondernemer deze gebreken herstellen, doen herstellen, de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar stellen of de betrokken zaak in zijn geheel vervangen, al naar gelang en overeenkomstig de voor het betrokken artikel bij ondernemer geldende of, bij gebreke daarvan, gebruikelijke garantievoorwaarden; voor zover uit de genoemde voorwaarden niet anders voortvloeit geldt de garantie gedurende drie [3] maanden na aflevering.
 2. Op producten die ondernemer heeft verkregen van derden zal ondernemer aan afnemer nimmer verdergaande garantie behoeven te verlenen dan die welke de derde aan ondernemer verleent.
 3. Afnemer kan geen aanspraak maken op garantie indien afnemer  in verzuim is jegens ondernemer.

 

Artikel 14 – Overmacht

 1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat ondernemer door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ondernemer kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

 

Artikel 15 – Onderhoud website

 1. Ondernemer neemt passende technische en organisatorische maatregelen om haar systemen te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik.
 2. Ondernemer is gerechtigd de website [tijdelijk] buiten gebruik te stellen of te beperken als dat noodzakelijk is voor het onderhouden, aanpassen of beveiligen van de website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding ontstaat jegens ondernemer.
 3. Ondernemer garandeert niet dat de website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken en/of dat eventuele gebreken zullen worden verholpen, en is niet aansprakelijk voor schade die hiervan het gevolg is.

 

Artikel 16 - Wijziging algemene voorwaarden

 1. Ondernemer behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig [30] dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van ondernemer of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Indien afnemer een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum.

 

Artikel 17 - Bescherming en verwerving van persoonsgegevens

 1. Ondernemer verwerkt persoonsgegevens van afnemer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en ten behoeve van een goed beheer en exploitatie van haar systeem en [administratieve] beheerstaken. Deze verwerking bevat alle abonnement- en verkeersgegevens, is slechts toegankelijk voor ondernemer en wordt niet aan derde verstrekt, tenzij ondernemer in het kader van de dienst een derde inschakelt, redenen heeft om de kredietwaardigheid van een afnemer te doen onderzoeken, dan wel wanneer ondernemer hiertoe krachtens de wet of een rechtelijke uitspraak verplicht is.
 2. Afnemer heeft het recht op inzage als bedoeld in de wet bescherming persoonsgegevens ten aanzien van zijn persoonsgegevens zoals die door ondernemer worden verwerkt.
 3. Afnemer zal er zorg voor dragen dat de verantwoordelijke in de zin van de Wbp alle verplichtingen van de Wbp zal naleven.
 4. Afnemer vrijwaart ondernemer voor alle aanspraken van derde die jegens ondernemer mochten worden ingesteld op grond van de Wbp.

 

Artikel 18 - Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Geschillen tussen de afnemer en ondernemer over totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot de door ondernemer te leveren of geleverde dienst, kunnen zowel door afnemer als door ondernemer aanhangig worden gemaakt bij een bevoegde Nederlandse rechter.